Privalamoji mediacija - Juris Mediator
"Juris mediator" Vienija profesionalius teisininkus, advokatus, mediatorius kurie specializuodamiesi pasirinktose srityse teikia teisines konsultacijas ir paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims.
20439
page-template-default,page,page-id-20439,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Privalamoji mediacija

PRIVALOMOJI MEDIACIJA

Mediacijos įstatymo nuostatos dėl privalomosios mediacijos įsigaliojo nuo
2020-01-01. Mediacija privaloma pasinaudoti prieš kreipiantis į teismą dėl šeimos
ginčų sprendimo. Privalomoji mediacija taikoma sprendžiant šeimos ginčus,
nagrinėjamus ginčo teisena LR CPK nustatyta tvarka. Su naujuoju Mediacijos
įstatymu įsigaliojo CPK pakeitimai. CPK 80 straipsnyje įtvirtina, jeigu prieš
kreipdamosi į teismą šalys ginčą sprendė mediacijos būdu, mokama 75 procentai šio
straipsnio 1 dalyje nurodytos mokėtinos žyminio mokesčio sumos, bet ne mažiau kaip
penki eurai. CPK 135 ir CPK 142 straipsniuose, kuriuose atitinkamai nustatyti
ieškinio ir atsiliepimo į ieškinį turinio reikalavimai, nurodo pateikti ne tik ieškovo ar
atsakovo nuomonę dėl taikos sutarties sudarymo galimybių, kai šalis pageidauja ją
pateikti, bet ir pasisakyti dėl ketinimo bei galimybių ginčą spręsti teisminės
mediacijos būdu.
Kreipimasis dėl privalomosios mediacijos
Privalomąją mediaciją inicijuoja ginčo šalys bendru sutarimu. Kai privalomoji
mediacija inicijuojama ginčo šalių bendru sutarimu, ginčo šalys turi VGTP tarnybai
paduoti bendrą prašymą, jame gali paprašyti pageidaujamo mediatoriaus paskyrimo,
kuris įrašytas LR mediatorių sąrašą, kad isšpręstų iškilusį šeimos ginčą. Į ginčo šalių
prašymą dėl pageidaujamo paskirti konkretaus mediatoriaus neatsižvelgiama, jei
galimas interesų konfliktas ir/ar yra kitos svarbios aplinkybės. Parenkant mediatorių
taip pat turi būti užtikrinamas tolygus į LR mediatorių sąrašą įrašytų mediatorių darbo
krūvio paskirstymas.
Kai privalomąją mediaciją inicijuoja viena iš ginčo šalių. Ši ginčo šalis turi
VGTP tarnybai paduoti prašymą dėl mediatoriaus skyrimo arba gali kreiptis tiesiogiai
į konkretų mediatorių, kuris įrašytas į LR mediatorių sąrašą, kad būtų suteikta
mediacijos paslauga. VGTP tarnyba arba mediatorius, gavę ginčo šalies prašymą, ne
vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo gavimo dienos išsiunčia kitai ginčo šaliai
pranešimą apie gautą prašymą, kartu nurodydami, kad ne vėliau kaip per penkiolika
darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos turi būti gautas kitos ginčo šalies
sutikimas dėl mediacijos vykdymo. Jeigu per penkiolika darbo dienų nuo pranešimo
išsiuntimo dienos negaunamas kitos ginčo šalies sutikimas dėl mediacijos vykdymo,
laikoma, kad kita ginčo šalis nesutiko pasinaudoti privalomąja mediacija. Šiais
atvejais privalomąją mediaciją inicijavusi ginčo šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl

ginčo išsprendimo ir yra laikoma, kad ginčo šalis įgyvendino įstatymuose nustatytą
reikalavimą pasinaudoti privalomąja mediacija.
Privalomosios mediacijos paslaugų apmokėjimas.
Tais atvejais, kai mediatorių privalomąjai mediacijai iš LR mediatorių sąrašo
parenka ir skiria VGTP tarnyba, už suteiktas mediacijos paslaugas apmoka VGTP
tarnyba iš valstybės biudžeto lėšų. Šiais atvejais iš valstybės biudžeto lėšų apmokama
tik už vieno mediatoriaus teikiamas mediacijos paslaugas. Jeigu ginčo šalys
pageidauja, kad privalomąją mediaciją vykdytų keli mediatoriai, už kitų mediatorių
teikiamas mediacijos paslaugas apmokama ginčo šalių lėšomis, o mediacijos paslaugų
kaina nustatoma ginčo šalių ir mediatoriaus susitarimu.
Ginčo šalys turi teisę iš LR mediatorių sąrašo pačios pasirinkti mediatorių, kuris
vykdys privalomąją mediaciją. Šiais atvejais už mediacijos paslaugas apmokama
ginčo šalių lėšomis, o mediacijos paslaugų kaina nustatoma ginčo šalių ir
mediatoriaus susitarimu.
Privalomosios mediacijos paslaugos, už kurias apmokama iš valstybės biudžeto
lėšų, gali būti teikiamos iki keturių valandų. Jeigu pasibaigus šiam laikui galutinis
susitarimas dėl taikaus ginčo sprendimo dar nepasiektas, ginčo šalys gali toliau
savanoriškai tęsti mediaciją ginčo šalių lėšomis. Iš valstybės biudžeto lėšų taip pat
apmokama už mediatoriaus pasirengimą mediacijai, kuris gali trukti iki 1 valandos, ir
mediacijos rezultatų įforminimą, kuris gali trukti iki 1 valandos.
Už suteiktas privalomosios mediacijos paslaugas mediatoriams iš valstybės
biudžeto lėšų mokamo atlyginimo dydžius ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.